AKSEM

EĞİTİM İÇERİKLERİ

 

İNANÇ ve DÜŞÜNCE DÜNYAMIZ

 • İnanç ve düşünce dünyamızın şekillenmesinde etkili olan temel faktörler
 • Kur’an-ı Kerim, sünnet ve geleneğin yeri
 • Dindar insan ve dindarlık algısı
 • İdeoloji ve modernite
 • Batı ve diğer medeniyetlerle münasebetlerin düşünce dünyamıza etkileri
 • Hayat, dünya, ölüm ve ahiretin anlamı ve bunların inaç ve düşünce dünyamıza etkileri

 

AHLÂK ve İNSAN

 • Ahlâkî özne olarak insan 
 • Fıtrat ve erdemler 
 • Kur’an ve sünnete göre ahlâk
 • Faziletler ve reziletler
 • Kemale doğru / İnsan-ı kâmil
 • Ahlaki portreler: İslam büyüklerinden örnekler
 • Ahlâk ve iktisat 
 • Ahlâkla başarmak
 • Çağın hastalıkları

 

DAVA İNSANI OLARAK TEŞKİLATÇI

 • Davamız ve dava insanı
 • Yaratılış gayemiz
 • Teşkilat ve teşkilatçı
 • Teşkilatlı olmanın önemi
 • Teşkilatçılıkta temel ilkeler
 • Teşkilatta hiyerarşik düzen ve görev-yetki-sorumluluk
 • Teşkilat adabı
 • Teşkilat hastalıkları ve çözüm yolları

 

İSLÂM MEDENİYETİ ve TARİHİ

 • İslâm öncesi dünyaya kısa bakış 
 • İslâm'ın özgün dünya görüşü: Kur'anî temeller ve Nebevî miras 
 • İslâm'ın doğaya, insana ve topluma bakışı 
 • İslâm'ın düzen kurucu gücü 
 • Dönemler ve düzenler: Hilâfet, imparatorluk ve devlet
 • İslâm medeniyetinin coğrafî ve kültürel kuşakları 
 • Günümüzde İslâm dünyası: İmkânlar ve açmazlar
 • Medeniyet kavramı
 • Medeniyetler arasında İslâm medeniyeti

 

AK PARTİ HAREKETİ

 • Türkiye siyasetinde sağ, sol ve merkez 
 • AK Parti'nin sosyal ve fikrî dayanakları
 • AK Parti’nin temel değerleri ve medeniyet tasavvuru 
 • AK Parti kurum kültürü ve örgütlenme tarzı
 • Kurucu kadrolar ve kişiler 
 • AK Parti hareketini geleceğe taşıyacak dinamikler, kadrolar ve ihtiyaçlar
 • Hareketin Türkiye ve dünya açısından önemi

 

KADIN ve SİYASET

 • Kadının toplumsal hayattaki yeri
 • Türkiye'de kadın ve siyaset ilişkisi
 • Kadının genel siyasetteki yeri
 • Kadının yerel siyasetteki yeri
 • Türkiye'de kadınların siyasete dâhil olmasının önündeki engeller 
 • Kadınların siyasal katılımının artırılması
 • Başarılı kadın siyasetçiler

 

HİTABET ve BEDEN DİLİ

 • Verimli dinleme 
 • Kendine güven
 • Ses egzersizleri ve diyaframı kullanma
 • Konuşmaya ilişkin malzeme toplama ve işleme
 • Konuşma planının hazırlanması
 • Anlatım teknikleri
 • Doğaçlama konuşma becerisi
 • Konuya uygun kıyafet seçimi
 • Konuşmaya uygun jest, mimik ve hareketler
 • İkna teknikleri 

 

LİDERLİK ve STRATEJİK YÖNETİM

 • Lider ve liderliğin tanımı
 • Lider ile yönetici arasındaki benzerlikler ve farklar
 • Liderlik tipleri
 • Ekip liderliği
 • Karizma ve karizmatik liderlik
 • Stratejik bakış ve politika üretme
 • Stratejik yönetim süreci
 • Vizyon ve misyon oluşturma
 • Stratejilerin uygulanması

 

SİYASAL YÖNETİŞİM

 • Yönetimden yönetişime kavramsal ve kurumsal gelişim
 • Yönetim-yönetişim mukayesesi
 • Yönetişim ve hakkaniyet
 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Çoğulculuk
 • Katılımcılık
 • Demokratik liderlik
 • Demokratik sorumluluk
 • Yönetişim ve siyasal verimlilik
 • Yönetişimsel iletişim

 

GENÇ LİDER

 • Gençlik ve liderlik
 • Gençler için liderlik modelleri
 • Gençlik ve yöneticilik
 • Genç liderde karizma
 • Genç liderin temel değerleri
 • Gençlik için vizyon ve misyon oluşturma
 • Gençliğin motive edilmesi
 • Genç liderlerin yetiştirilmesi
 • Büyük liderlilerin gençlik dönemleri

 

TÜRKİYE’Yİ OKUMAK

 • Üç ana dönem: Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet 
 • Osmanlı'dan Cumhuriyet’e kalan miras 
 • Kurucu akımlar: Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık 
 • Temel tezatlarımız: Siyasî, iktisadî ve sosyal 
 • Türkiye'de kimlikler ve ortak gelecek tahayyülü
 • Dini, etnik ve kültürel çoğulculuk ve kapsayıcılık
 • Bu ülkenin özgünlüğü

 

PROBLEM ÇÖZME ve KARAR ALMA TEKNİKLERİ

 • Problemin tanımı
 • Problem ile yanlış anlama arasındaki farklar
 • Problem çözmenin önündeki engeller
 • Fikir üretme teknikleri ve beyin fırtınası
 • Altı şapkalı düşünme tekniği ve zihin haritaları
 • PUKÖ döngüsü, 5N 1K tekniği
 • Akış diyagramı, sebep-sonuç diyagramı, ağaç diyagramı
 • Karar alma sürecinin temel aşamaları
 • Karar alma teknikleri: Nominal grup tekniği, çoklu oyun tekniği, kıyaslama tekniği, veri toplama, analiz etme ve değerlendirme teknikleri

 

TOPLANTI ve ZAMAN YÖNETİMİ

 • Toplantı ihtiyacının ve toplantı frekansının analiz edilmesi
 • Gündem oluşturma ve duyurma
 • Katılımcıların belirlenmesi ve davet edilmesi
 • Toplantı mekânın hazırlanması
 • Toplantı süresi
 • Toplantının yönetilmesi
 • Görüşmelerin ve kararların raporlanması
 • Toplantılarda sorun çıkaran tipler
 • Toplantı kararlarının alınması ve duyurulması
 • Kararların uygulanmasının takip edilmesi
 • Acil durum toplantıları
 • Zaman yönetiminin tanımı
 • Kişisel veya kurumsal zaman planının hazırlanması
 • Zaman tuzakları ile mücadele
 • Acil iş-önemli iş sorunu ve işlerin önceliklendirilmesi
 • Zaman yönetimine dair yanlış düşünceler
 • Zamanı verimli kullanmak için yapılması gereken pratik hususlar

 

KÜRESEL MİSYONUMUZ

 • Merkez ülke Türkiye’nin küresel vizyonu
 • Enerji, hukuk, ekonomi ve yönetişim konularında küresel bakış açımız
 • Bölgesel ve küresel çözüm ortaklarımız
 • Bütün insanlığa yönelik  siyaset/düzen/idare konularında yeni sistem önerilerimiz
 • Vatan anlayışımız
 • Türkiye’nin İslâm dünyası ile ilişkileri 
 • Türkiye’nin Batı ile ilişkileri
 • Küresel nüfuz mücadelesinde Türkiye’nin yeri     
 • Türkiye’nin dünyadaki yardım çalışmaları 
 • Avrupa Müslümanları, entegrasyon, Avro İslam, islamofobia meselelerine bakışımız
 • Bütün dünyada insan hakları ihlallerine karşı örgütler kurma

 

SİYASAL STRATEJİK TARİH

 • Siyasal stratejik akıl
 • Tarihe ve istikbale  emperyal bakış
 • Mekke-Medine'de Nebevî stratejik akıl
 • Emevî-Abbasî stratejik aklı
 • Roma stratejik aklı
 • Selçuklu stratejik aklı
 • Moğol stratejik aklı
 • Osmanlı stratejik aklı
 • İngiliz stratejik aklı
 • Amerikan stratejik aklı
 • Ulus devletler ve deniz güçleri-kara güçleri
 • Modern uluslararası sistem ve Soğuk Savaş
 • Yeni küresel sistem
 • Yeni Türkiye'nin stratejik aklı ve imkânları

SİYASÎ ETİK

 • Siyasî etik veya ahlâkî siyaset
 • Siyasette ahlâk merkezlilik ve evrensel değerler
 • Çağdaş siyasetin etik sorunları
 • Etik veya ahlâkın beslenme kaynakları ve bunun siyasete etkileri
 • Ehliyet, liyakat, dürüstlük, mesuliyet; siyasette sadakatin önemi ve ahlâkî sınırları
 • Yönetme/liderlik ahlâkı  
 • Siyasette üslup; tarihten örnekler
 • Yozlaşmaya ve yolsuzluğa karşı çareler
 • Siyasette şeffaflık-mahremiyet dengesi
 • Küresel ve pragmatist değerlerin etik değerlere zararları
 • Bireysel ve toplumsal yozlaşmadan siyasal yozlaşmaya karşı etik sorumluluklarımız
 • Siyasî partilerin etik ilkeleri
 • Nurettin Topçu, Gazali, Nizam-ül Mülk ve Kınalızade Ali Çelebi’nin siyasal etikle/ahlâkla ilgili görüşleri ve tavsiyeleri

 

AK PARTİ DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKA

 • Soğuk Savaş'ın sonu ve küresel belirsizlik 
 • 2000'e doğru Türkiye’nin dış politika bakiyesi 
 • AK Parti dış politikasının temel ilke ve yönelimleri 
 • İlk dönem (Arap Baharı öncesi): Komşularla sıfır sorun, ritmik diplomasi, yumuşak güç
 • İkinci dönem (Arap Baharı sonrası) ve bölgede eski yüzler: Mezhepçilik, vekâlet savaşları ve büyük güçler karşısında yeni dengeler, yeni ittifaklar
 • Mülteci krizi ve insanî diplomasi 
 • Bir bölgesel düzen kurma çabası  

 

İSTANBUL KÜLTÜRÜ ve ESTETİĞİ

 • İstanbul tarihine kısa bir bakış ve şehirde oluşan kültürel katmanlar
 • İstanbul kültürünün temel öğeleri, özellikleri ve çok kültürlülük
 • Coğrafî özellikler ve tabiî miras
 • İstanbul’un ağaçları ve çiçekleri
 • Mimarî miras, sembol binalar ve siluet
 • İstanbulluluk bilinci
 • İstanbul’da gündelik hayat
 • İş ve alış-veriş kültürü
 • İstanbul Türkçesi
 • Giyim-kuşam kültürü
 • Eğlence kültürü ve hobiler
 • Şehre özgü tavır ve davranışlar

 

 

GÜÇLÜ AİLE - GÜÇLÜ MEDENİYET

 

 • Sosyolojik Olarak Aile (Önemi ve işlevleri ); Türk-islam Kültüründe Aile
 • Güçlü ailenin inşasında babanın, annenin ve çocuğun rolü-önemi
 • Modernite ve gelenek arasında aile
 • Aileyi tehdit eden unsurlar
 • Aile medeniyet ilişkisi
 • Medeniyet kuran güçlü aile

 

İLETİŞİMDE İKNA

 

 • İknanın Psikolojisi
 • Kişiler arası iletişimde ikna teknikleri
 • İş hayatında ikna teknikleri
 • Özel hayatta ikna teknikleri
 • Algı yönetimi
 • Yeni bir fikri  kabul ettirme
 • İknada beden dili kullanımı
 • Göz Erişim İpuçları
 • İknada nefes kullanımı
 • Müzakerelerde ikna teknikleri
 • Müzakere Öncesi Hazırlık
 • İkna yöntemlerinde kültürler arası farklılıklar

 

İNSAN PSİKOLOJİSİ VE HALDEN ANLAMA

 

 • İnsan Pskolojisinin temel dinamikleri
 • İnsanda duygu
 • Düşünce ve davranışı oluşturan temel unsurlar
 • İnsanda algı farkları
 • Bakış açıları
 • İnsan doğasını tanıma
 • Kendimizden hareketle karşı tarafı anlamada temel parametreler
 • İnsanların hal, tavır ve davranışlarını psikolojik olarak yorumlama
 • İnsan psikolojisinde zeka, zekadaki farklılıklar
 • Yetenek ve yeteneklerin oluşumu
 • Yeteneklerin farklılıkları
 • Sosyal psikolojik yapı içerisinde insan psikolojisi

 

ÖFKE VE STRES KONTROLÜ

 

 • Ruh Halimiz ve Duygularımızın Oluşumu
 • Beyin, Dil
 • Davranış İlişkisinin Oluşumu
 • Zihnimizdeki Görüntüleri Kontrol Etmek
 • İç Diyaloglarımızı ve Duygularımızı Kontrol Etmek
 • Kişisel Değerlerimizle Teşkilat Değerlerimiz  Bir Araya Getirme
 • Algı Filtreleri
 • Düşüncelerimizin Oluşumu, Sınırlayıcı Düşüncelerimizden  Kurtulabilme
 • Kendi İç Çatışmalarımızın Engellenmesi
 • Olaylara Bakış Açımız Seçeneklerimizi  Artırma
 • Motivasyon ve Pratik Uygulamalar
 • Ruh Halimizi  Kontrol Etme
 • Ortak Bir Dil Oluşturmak ve İletişim
 • Kişilerin Çalışma Yöntemleri
 • Halkla İlişkiler
 • Anahtar Yetenekler
 • Mantık Seviyeleri
 • Beden Dili
 • Stres
 • İş ve Teşkilat Hayatı
 • Kızgınlık ve Başa Çıkma Yolları
 • Hayata Olumlu Bakmak
 • İş ve Teşkilat Hayatında Başarılı
 • Aile Hayatında Mutlu Olmak